Pätkätyössä

Kirjailija

-Sikke Leinikki

PÄT­KÄ­TYÖ, OSA-AI­KA­TYÖ, vuo­kra­työ, free­lance-työ, jous­to­työ ja kai­ken­lai­nen nyh­tö­työ istuu huo­nos­ti palk­ka­työn va­raan ra­ken­net­tuun yh­teis­kun­taan.

Va­ki­tui­sen ja ko­koai­kai­sen palk­ka­työn kaut­ta yk­si­lö on pit­kään saa­vut­ta­nut sen, mitä yh­teis­kun­ta on lu­van­nut: työtä opis­ke­lun päät­teek­si, elä­ket­tä työ­uran jäl­keen, an­sio­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa, hoi­toa sai­rau­teen ja tukea hoi­taa lap­sia ko­to­na. On voitu luot­taa sii­hen, että hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on kaik­kien kan­sa­lais­ten turva.

 

Siksi yh­teis­kun­nas­sa on teh­tä­vä pät­kä­työ-, osa-ai­ka­työ-, it­sen­sä­työl­lis­tä­mis- ja alus­ta­ta­lous­työn­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti.

Palk­ka­työn avul­la on va­kau­tet­tu yh­teis­kun­taa ja palk­ka­työn ve­ro­tuk­sen ja os­a­puol­ten so­si­aa­li­tur­va­mak­su­jen avul­la on taat­tu pal­kan­saa­jil­le mah­dol­li­suus käyt­tää tu­lo­jaan ku­lut­ta­mi­seen. Mo­ni­nais­tu­neet työn te­ke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen tavat sekä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tarve ovat na­ker­ta­neet tätä pe­rus­taa.

Ha­luan, että ra­ken­nam­me uuden, vah­vem­man yh­teis­kun­nal­li­sen jär­jes­tel­män pe­rus­tan. Vas­tuul­li­sel­la, pit­kä­jän­nit­tei­sel­lä ja avoi­mel­la yh­teis­kun­ta­kes­kus­te­lul­la löy­däm­me rat­kai­sut, jossa ta­sa-ar­voi­set työ­elä­män oi­keu­det, so­si­aa­li­tur­va- ja ve­ro­tus­jär­jes­tel­mä vas­taa­vat muut­tu­nut­ta työn maa­il­maa.

 

Kirjassa käsitellään muun muassa työuran ja osaamisen hallintaa, omaa jaksamista, pätkätyön verotusta sekä pätkätyöläisen perehdyttämistä eri osapuolten kannalta.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *