Sinisen Meren Strategia

W. Chan Kim & Renée Mauborgne
2015, Talentum
Sinisen meren strategia on oivaltava teos, joka haastaa lukiaansa katsomaan markkinoita laajemmasta näkökulmasta ja pohtimaan sen tulevaisuutta. Kirja erottelee markkinan punaiseen ja siniseen mereen. Punaisen meren kuvastaen ruuhkaista markkinatilaa, joka muuttuu päivä päivältä yhä raadollisemmaksi.
Puolestaan sinisellä merellä tarkoitetaan innovaation luomaa uutta markkinatilaa, jossa kilpailua ei ole vielä ehtinyt syntyä. Sinisen meren löytäminen vaatii etsijältään luovuutta ajatella laatikon ulkopuolella sekä strategista päättelykykyä. Kyseinen strategia luo polun puhtaille vesille, eikä lähde kilpailemaan muiden kanssa.
Sinisen meren löytämiseen on kehitetty analyyttisia työkaluja, jotka tutkiskelevat nykymarkkinoita. Näiden tavoitteena on helpottaa navigointia laajentaen yleiskuvaa markkinoista. Näistä työkaluista lyhyesti seuraavissa kappaleissa.
Strategiaporfiilin tarkoituksena on kartoittaa punaisen meren markkinatilaa. Tämän työkalu mahdollistaa syvemmän ymmärryksen kilpailijoiden motiivista ja toimintamallista. Markkinatilan havainnollistaminen antaa suuntaa vaihtoehtoiselle toiminnalle kilpailun sijaan.
Ratkaisevat neljä kysymystä helpottaa uuden arvokäyrän laatimista.
1) Mitä osatekijöitä tulisi supistaa alan normaalitasoon verrattuna?
2) Mitä osatekijöitä tulisi korostaa alan normaalitasoon verrattuna?
3) Mitä alan itsestäänselvyyksiä pitäisi eliminoida?
4) Mitä osatekijöitä tulisi luoda?
Nelikenttä täydentää edellä mainittuja kysymyksiä. Se haastaa tekijäänsä puntaroimaan jokaista kilpailutekijää ja kiinnittämään huomioita niin suuriin kuin myös pieniin yksityiskohtiin. Nelikentän avulla toimintamallien laatiminen ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen helpottuu.
Tiivistettynä näiden työkalujen tarkoituksena on herätellä sinisen meren etsijää nykyhetkeen – missä olet nyt, mitä ympärilläsi tapahtuu ja miksi. Ne kannustavat leikittelemään idealla, mitä jos, sekä luomaan villejä ideoita. Näiden kahden skenaarioiden välimatkaa kaventamalla voi löytää utopisen markkinatilan. Sinisen meren pitäminen puhtaana vaatii jatkuvaa kehittymistä sekä hereillä oloa. Vanhoihin tapoihin kangistuminen voi koitua kohtaloksi. Ihmiselle tämän ollessa luontoinen tapa sininen meri on harvinainen, mutta ei mahdoton.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *